Нови операции, нова химиотерапия

В последните няколко дни  медицинските центрове към два американски университета буквално се надпреварваха да излъчат важни новини в  лечението на рака.

І. В медицинския център на Университета  „Сан Диего” хирурзите от отделението за трансплантационна хирургия извършиха първата забележителна операция по напълно нова технология в лечението на рака на черния дроб. Методът е основан на микровълновата аблация.

Аблация  идва от  латинското „ablatio” и означава както премахване, така и  отрязване, отстраняване, отмиване, разнасяне, разрушаване, постепенно  стопяване…

Какво се  е случило в Сан Диего? Извършена е операция на микровълнова аблация, тоест разрушаване на раковото образувание чрез микровълново нагряване с минимално инванзивно/нападателно/ проникване в тъканта на черния дроб.След  извършване на уникалната за САЩ операция, Маркуис Харт, хирург от опериращия екип, пояснява, че ракът на черния дроб може да се лекува по различни методи, но новата технология на микровълново разрушаване унищожава  злокачественото образувание с минимални загуби за организма и може да се прилага в тези случаи, когато няма възможност за частично изрязване или за пълна трансплантация.

За процедурата „микровълнова аблация” д-р Харт  въздейства на рака чрез кожата или чрез лапароскопически разрез, като се използва компютърен томограф.След абсолютно точното определяне на мястото на раковото образувание в черния дроб, там се насочва и вкарва тънка антенка, излъчваща микровълни. Енергията на микровълните извлича молекулите вода на раковото образувание, като оформя точно областта на нагряването.Температурата на това нагряване, което въздейства на раковото образувание,продължава 10 минути, достига до  60 градуса-тази температура е достатъчна за разрушаване на този вид рак.

Микровълновата аблация позволява бързо и точно да се отдели тумора.При необходимост,когато раковото образувание не е само на едно място, чрез този метод могат да се отделят едновременно няколко ракови образувания,при това за много кратко време и с една амнезия /упойка/.

В  момента в Медицинския център на университета „Сан Диего” се сформира  специален отдел, състоящ се от онколози,радиолози,хепатолози и хирурзи,които започват системно лечение на рака на черния дроб, използвайки последните си научни открития.

Ракът на черния дроб се разпространява все повече в САЩ,защото се разширява все повече хепатитното заболяване,цирозните поражения, а също и дегенеративните процеси в черния дроб на хората.Според статистическите данни на Националния онкологичен център на САЩ, ракът на черния дроб и жлъчните пътища за последните  20 години се е удвоил и заема пето място по смъртност сред другите видове рак.Около 90 % от този вид рак е при мъжете и жените над 45 години и ,като правило,повечето от тези злокачествени случаи са били предшествани от някакъв вид хепатитна вирусна инфекция (в скоби допълвам едно уточнение- за малко по-различни процедури прочетох в материалите на проведения миналата година в Хайделберг конгрес по  хипертермично лечение рака-  контролирано приложение на висока температура,за да се получи апоптоза/умъртвяване на раковите клетки).

ІІ. Новият метод,разработен от биоинжерените в Университета  на Дюк (щата Нова Каролина) позволява на лекарите  съвсем точно и в много кратко реално време да установят реакцията на канцерогенните клетки към  специфичните лекарства.С други думи,за много кратко време става ясно дали цитостатиците от една химиотерапия могат или не могат да въздействат апоптозно /умъртвяващо/ на раковите клетки.

Знае се, че предназначението на химиотерапевтичните препарати е да ускоряват механизма на апоптоза на раковите клетки.В течение на лечебния процес клетките преминават през структурните изменения на митохондриите и вътрешноклетъчните ядра.Според новият метод на този биоинженерен екип,може за много кратко време и в най-дребни детайли да се види и анализира процеса на апоптоза/ако я има!!/.

Технологията,позволяваща да се видят за пръв път реално клетъчните изменения при прилагане на един или друг вид химиотерапия,се нарича нискокохерентна интерферометрия на ъгловото освобождаване /a-LCI/.

Ръководител на научния екип на извършеното клинично изследване е асоциирания професор Адам Уокс. Според проф. Уокс, разработената технология позволава например в течение на първите 90 минути от прилагането на даден вид химотерапия да се видят първите признаци на апоптозата в раковите клетки при рак на гърдата.В момента и най-добрите изследвания дават възможност да се види този ефект едва след 6-8 седмици/тоест, след  месец и половина-два/
При това технологията на нискокохерентната интерферометрия на ъгловото освобождаване позволява да се провеждат свръхклетъчни наблюдения без никакво увреждане на самите клетки.

Какво практически означава това? Досега и в настоящия момент,онколозите могат да съдят дали една химотерапия действа или не действа апоптозно на раковите клетки само по косвен път-например като изпратят пациента на магнитно-резонансна томография /MRI/,позитронно-емисионна томография /PET/ или на компютърна томография. Ще отворя една малка скоба и ще кажа, че това почти не се предвижда в нашите местни условия!!!/.

За своите опити проф.Уокс  и екипа му са експериментирали върху добре проучени от тях линии на раковите гръдни клетки.Тези клетки са подлагани на въздействието на 2 вида химиопрепарати: доксорубицин и паклитаксел. Изследователите отчели,че клетките,подложени на въздействие с паклитаксел,в течение на 90 минути, са започнали да отчитат съществени изменения…Клетките,подложени на въздействие на доксорубицин ,са показали подобни промени едва след три часа,,тоест два пъти по-бавно.

Съдейки по тези резултати от приложението на двата химически препарата,става ясно,че при тях още началните апоптозни промени  върху раковите клетки са с двойна  разлика във времето на въздействие. Продължилите след това изследвания  показват,че е много важно още първичните апоптозни изменения в митохондриите и клетъчните ядра на раковите клетки да са колкото може по-бързи и висок,.което от своя страна означава,че този метод позволява много бързо,само за минути,да се прецени коя е полезната химиотерапия и кога просто се губи ценно животоспасяващо време. Според проф.Уокс това означава ,че предстоят сериозни промени в търсенето на оптималната /полезната/ за всеки отделен пациент химиотерапия.

Сега проф.Уокс и неговата група вече се прехвърлят на нова територия за борба с рака и  разработват технология за ранно показване на предраковите клетки в епителната тъкан на хранопровода.Тоест, предстои да се изработи нов научен метод за откриване на предракови, а не вече на ракови клетки.